BEHANDLING MED 100% ILT VED DYKKERULYKKER

 

Af dykkerlæge Henrik Staunstrup

 Ved alle alvorlige dykkerulykker er der en enkelt førstehjælps ingrediens der er alt afgørende. At den forulykkede får 100% ilt. Denne artikel vil beskrive ilts virkning, resultater af ilt som førstehjælp samt enkelt forholdsregler.  

            Ilt som første-hjælp.

Mængden af ilt i vores væv er afhængig af den mængde der er i blodet samt vævets blodgennemstrømning. Det er de røde blodlegemer (hæmoglobinet), der bærer ilten, Disse er normalt fuldmættet med ilt og der kan under normale omstændigheder ikke tilføres vævet mere ilt. Ved visse tilstande er lungernes mulighed for at optage og levere ilt til blodet nedsat og dette kan medføre nedsat mætning af de røde blodlegemer. Hvis kredsløbets funktion er nedsat vil den leverede mængde ilt til vævet også være nedsat. I disse tilfælde vil en øget ilttilførsel via indåndingsluften kunne øge de røde blodlegemers iltmætning, samtidig med at blodplasmaen optager mere ilt i fri form. Øget ilttryk i indåndingsluften vil derfor kunne kompensere for en nedsat funktion i lungerne eller i kredsløbet. Derved øges chancerne for at væv der har dårlig blodtilførsel alligevel kan overleve, da den tilbudte mængde blod kan tilbyde vævet tilstrækkelig ilt.

Ilt er derfor første valg og den primære behandling af alle alvorlige dykkersygdomme.

           Ilt og dykkersyge

Ved at indånde 100% ilt tilføres kroppen ikke yderligere kvælstof og hastigheden hvorved kvælstoffen i kroppen udskilles øges betragteligt. Størrelsen af de dannede bobler mindskes ligeledes under indånding af 100% ilt.

Områder hvor blodgennemstrømningen er nedsat på grund af bobler i blodkarrerne, vil alligevel få tilført ilt da iltindholdet i det tilbudte blod er meget stor.

             Ilt og lungeskader

Som nævnt i indledningen vil tilførsel af 100% ilt i indåndingsluften kunne kompensere lidt for den nedsatte funktion af lungerne der sker ved en lungeskade. Klapper den ene lunge sammen, vil den tilførte ilt til blodet nedsættes betragteligt, men der kan kompenseres en del ved at den raske lunge får tilført 100% ilt med indåndingsluften.

             Ilt og kulmonoxid forgiftning

Ved kulmonoxid forgiftning overtager kulmonoxidmolekylerne, den plads ilten har i de røde blodlegemer og vi får derved en indre kvælning. Ved at tilføre 100% ilt til patienten skubber ilten en del af kulmonoxidmolekylerne væk igen samtidig med at der tilføres ilt ved en større transport i blodets plasma.

             Ilt og nærdrukning

Ved nærdrukning og saltvand i lungerne nedsættes lungernes evne til at supplere blodet med ilt. 100% ilt i indåndingsluften er der nødvendig for at kompensere for den nedsatte lungefunktion.

             Shock

Shock er defineret som en tilstand hvor kroppens cirkulationssystem (hjerte, kar) ikke er i stand til at honorere det krav på ilt som kroppens væv har. Der kan således være flere udløsende årsager til den samme tilstand. Men fælles for dem alle er det manglende ilttilbud til kroppens væv. Dette kan afhjælpes med øget ilt i indåndingsluften, så den blodmængde der føres rundt i kroppen indeholder mere ilt end normalt. Ved dykning er shock en følgetilstand til de fleste alvorlige ulykker.

            Genoplivning

Ved kunstig åndedræt og hjertemassage, er den blodcirculation man kunstigt skaber, normalt under 30% af den normale cirkulation, til trods for at CPR er udført korrekt. Derfor vil en øget iltmængde i det transporterede blod øge chancerne for overlevelse og specielt overlevelse uden hjerneskader.

 Resultater af ilt som førstehjælp.

            Ilt er obligatorisk som førstehjælps udstyr til al dykning.

Ilt er således en vigtig del af førstehjælps udstyret uanset om der afvikles en lavt stranddyk eller et vanskeligt dybdedyk. Ilt er ligeså nødvendig ved nærdrukning som ved dykkersyge. Man bør derfor ikke indskrænke sig til at medbringe iltudstyret til dybdedykning, men vænne sig til altid at have det med ved afvikling af dykninger. Enhver båd der fører dykkere, også gummibåde, bør have iltudstyr med, da ilt er den eneste brugbare førstehjælp til en dykkersyg kammerat. For at illustrere vigtigheden af dette, har DAN-EUROPE (Divers Alert Network Europe) analyseret værdien af ilt som første-hjælp i 202 indrapporterede tilfælde af dykkersyge. Effekten fremgår af tabel 1.

  

Ilt / ikke ilt som første-hjælp ved dykkersyge

 Første-hjælp

  Ilt

Ingen ilt

 Samlet

 Antal dykkere

  119

  83

  202

 Uden symptomer ved ankomst til   trykkammeret

   14

   1

   15

 Bedring inden ankomst til

 trykkammer

   66

   0

   66

 Uændret tilstand ved ankomst

 til trykkammeret

   39

  82

  121

 Bedring efter første kammer

 behandling

  114

  58

  172

 Senfølger efter første serie

 kammerbehandlinger

    5

  25

   30

    Tabel 1.

             Ilt og dykkersyge

Som det fremgår at tabel 1 medførte brug af ilt en nedsættelse af senfølger ved dykkersyge fra 30% til 4,2%. Antallet af dykkere der ingen symptomer havde ved ankomst til trykkammeret steg fra 1,2% til 11,8%. Desuden var der op til 56% som spontant blev bedre, ene og alene grundet indånding af 100% ilt umiddelbart efter ulykken og indtil trykkammerbehandling kunne iværksættes. Dette stemmer godt med en tidligere undersøgelse fra Frankrig hvor dr. Wolkiewiez undersøgte 46 dykkere i perioden 1973-1983. Af 30 DCI tilfælde hvor dykkeren havde fået ilt og væsketerapi som førstehjælp, havde 70% bedring inden ankomst til trykkammeret. Af de 16 der ikke havde fået ilt og væsketerapi var der ingen der var bedret ved ankomst til trykkammeret.

             Anbefalinger.

Ilt skal gives i så høj koncentration som mulig. 100% er vanskeligt at opnå med almindeligt flow-apperatur. Et reservoir i form af en ventilationspose skal være mellem iltflasken og ansigtsmasken for at få så høj indåndings procent som mulig. Der skal være nok ilt i flasken til at have et højt flow i den periode det forventes at det tager inden professionel hjælp er fremme. Hvis der er begrænset mængde ilt til rådighed anbefales det at give en høj koncentration i kortere tid frem for en lav koncentration i længere tid.

             Husk.

1) Vær oplært i brug af iltapparatur.

2) Brug det kun i åbne arealer.

3) Benyt aldrig almindelig dykkerregulatorer i forbindelse med ilt.

4) Hold iltapparaturet rent og frit for olie, fedt og brandbare stoffer.

5) Kontroller altid flasketrykket inden afgang til dykket.

Disse forholdsregler er strengt nødvendige da der ved brug af ilt er eksplosions og/eller brandfare.